SAYI V/1990

Jenerik Dosya
MAKALELER
*Tuncer Baykara, Medeniyet Kavramı ve Türk Toplumuna Giriş, s. 1-14.
*Selçuk Ünlü, Drei Ostereicher In Der Turkei: Hammer, Fallmerayer Und Prokesch-Osten, s. 15-22.
*Necmi Ülker, Mondros Mütarekesi Döneminde Aydın Vilayetinin Nüfusuna Dair Bir Belge, s. 23-40.
*Rifat Özdemir, Harput ve Çemişgezek’te Askeri Ailelerin Sosyo Ekonomik Yapısı (1890-1919), s. 41-124.
*Ahmet Özgiray, Türk-İtalyan Siyasi İlişkileri (1921-1930), s. 125-134.
*Sabri Sürgevil, Makedonya Meselesi Hakkında Bir Layiha ve Düşünceler, s. 135-168.
*Ali Köprülü, Enver Sedat Döneminde Mısır-İsrail İlişkileri (1970-1981), s. 169-190.
*Yılmaz Kurt, XVI. Yüzyılın İkinci Yarısında Diyarbekir Eyaleti’nde Sanayi ve Ticaret, s. 191-200.
*Turan Gökçe, Osmanlı Kânunnâmeleri ve Bir Kânunnâme Sûreti Hakkında, s. 201-228.
*Nejdet Bilgi, Sicil Kaydı Işığında Boğazlıyan Kaymakamı Mehmed Kemal Bey’in Hayatı, s. 229-238.
*Fikret Yılmaz, Kara Osman-Oğlu Ataullah Ağa’ya Ait Malların Müsaderesi ve Bir Kira Defteri, s. 239-252.
*Adnan Gürbüz, 1576 Tarihli Defter-i Avkâf-ı Rûm’a Göre Amasya Sancağı’ndan Harameyn’e Yapılan Vakıflar, s. 253-262.
*Vahdet Engin, İlk Alınışından 135 Yıl Sonra Dış Borçlar Tarihine Bir Bakış, s. 263-272.
*Kenan Ziya Taş, 1760-1817 Tarihli Eğin Şer’iyye Sicili’ndeki Asayişle İlgili Belgelerin Değerlendirilmesi, s. 273-276.
*Sadettin Gömeç, Umay Meselesi, s. 277-282.
ÇEVİRİLER
*Franz Taeschner, 1453 Yılına Kadar Osmanlı Türkleri, (Çev: Necmi Ülker), s. 283-309.

 

önceki sayılar