SAYI II/1984

Jenerik Dosya
MAKALELER
Altan Çilingiroğlu, Tanrı Asur’a Bir Mektup, s. 1-26.
Samira Kortantamer, Memlûklarda Devlet Yönetimi ve Bürokrasi, s. 27-45.
Aydoğan Demir, Kanunî Sultan Süleyman’ın Terk-i Salât Edenlerle İlgili Fermanı, s. 46-53.
Salih Özbaran, António Tenreiro’nun Osmanlı Topraklarında Yaptığı Gezi Notları, s. 55-67.
Zeki Arıkan, Guillaume Postel ve “De la Republique des Turcs”, s. 68-82.
Tunca Kortantamer, Nâbî’nin Osmanlı İmparatorluğunu Eleştirisi, s. 83-116.
Necmi Ülker, 1797 Olayı ve İzmir’in Yakılması, s. 117-158.
Ergün Aybars, Trabzon Muhafazaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti ve Ali Sait Paşa Tahkik Heyeti, s. 159-201.
 
ÇEVİRİLER
Esther Kafé, Rönesans Dönemi Avrupa Gezi Yazılarında Türk Miti ve Bunun Çöküşü, (Çev: Zeki Arıkan), s. 203-243.
Bernard Lewis, Doğuya Giden Bazı İngiliz Seyyahlar, (Çev: E. Erdim-Salih Özbaran), s. 245-264.
 
YENİ YAYINLAR VE ELEŞTİRİLER
Fernard Braudel, Civilisation matérielle et capitelisme, XVe XVIIIe Siécles, Paris, 1973, 3 cilt, (Zeki Arıkan), s. 265-278.
Mübahat S. Kütükoğlu, Osmanlılarda Narh Müessesesi ve 1640 Tarihli Narh Defteri, İstanbul, 1983, (Salih Özbaran), s. 279-281.
Perez Zagorin, Rebels and Rulers 1500-1650, Cambridge, 1982, 2 cilt, (Salih Özbaran), s. 282-283.
Bruce McGowan, Economic Life in Ottoman Europe: Taxation, Trade and the Struggle for Land, 1600-1800, Cambridge, 1981, (Necmi Ülker), s. 284-289.
Cengiz Orhonlu (Der. S. Özbaran), Osmanlı İmparatorluğunda Şehircilik ve Ulaşım Üzerine Araştırmalar, İzmir, 1984, (Zeki Arıkan), s. 289-290.
Nejat Göyünç, Osmanlı İdaresinde Ermeniler, İstanbul, 1983, (Zeki Arıkan), s. 291-293.

 

önceki sayılar